PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Být spokojený v pracovním životě je důležité.
Vyvíjíme nástroje přispívající k sebepoznání, rozvoji a pracovní pohodě pedagogických pracovníků v mateřských školách.


Vítejte na stránkách věnovaných profesní podpoře pracovníků mateřských škol. Naším cílem je společně se zástupci mateřských škol, akademických pracovníků a dalších vyvíjet odborné, ucelené, uživatelsky přívětivé a  přehledné nástroje věnované profesnímu rozvoji, které jsou v souladu s požadavky vzdělávacích autorit.

Prvním z nástrojů, který vyvíjíme je nástroj profesního sebepoznání (autoevaluace), který naplňuje kritéria MŠMT v oblasti cíleného pečování o naplnění relevantních potřeb pedagogických pracovníků MŠ v oblasti profesního rozvoje. Aktuálně se můžete zapojit do testování výroků a získat vhled do profesního sebepoznání. 

AKTUALITA

Děkujeme! Do testování autoevaluačního nástroje se zapojilo přes 300 pedagogických pracovníků MŠ. Děkujeme za zpětné vazby, podněty a další inspirace. Možnost zapojit se máte do úterý 14. 5. 2024. Poté bude testování ukončeno a nebude možné se již registrovat.

Pokud jste se registrovali a získali bonusy, tak:
- E-kurz Školní zralost budete mít zpřístupněný do 31. 7. 2024
- K Vašim výsledkům se můžete vracet opakovaně do 31. 7. 2024. Po tomto datu nebude současná testovací verze aplikace dále dostupná, již pracujeme na pokročilejší verzi (do té se však nepřenesou současné výsledky).

Proč nástroj testujeme

Cílem testování je zajistit přesnější měření důležité pro analýzu dat a interpretaci výsledků. Konkrétně se jedná o ověření srozumitelnosti, validity a ucelenosti výroků, ze kterých je složen dotazník. Dotazník obsahuje aktuálně 179 výroků. Do finálního výběru postoupí necelá polovina. 

Popis nástroje 

Testovaný online nástroj profesního sebepoznání pro pedagogické pracovníky MŠ (pedagogy, asistenty, ředitele, studenty) je zdarma přístupný všem zájemcům po přihlášení (při prvním vstupu je nutná registrace). Po vyplnění dotazníku s výroky ze 6 oblastí (viz grafika výše) dostane uživatel výsledky ihned po dokončení. Nástroj současně obsahuje specifická doporučení pro další zvyšování kompetencí, dovedností a kvalifikace. 

Nástroj prochází třetí fází testování. První fází bylo mezinárodní šetření se zástupci České republiky, Lotyšska a Turecka, druhou fází fokusní skupina se zástupci českých mateřských škol.

Nástroj je rozdělen na 3 hlavní sekce:
1. zhodnocení aktuální úrovně kompetencí (diagnostická část) - dotazník 
2. definování potřeb dalšího rozvoje (výsledková část) -  grafy s výsledky
3. nabídka možnosti, jak podpořit další rozvoj - doporučení

Odměna za testování nástroje

Po zodpovězení výroků v dotazníku se Vám v aplikaci otevře možnost vstoupit do e-learningového kurzu a stáhnout si osvědčení o absolvování, které si můžete založit do portfolia.

CO SI MÁM PŘEDSTAVIT POD PROFESNÍM SEBEPOZNÁNÍM?

Profesní sebepoznání je důležitou součástí celkové životní spokojenosti. Pokud vím (znám, uvědomuji si), co mě v práci těší nebo naopak netěší, kde jsou mé silné a slabé stránky, kde jsou mé pracovní cíle, dokážu snadněji každý pracovní den vnímat dobrý pocit. Sebepoznání je vnitřní proces, který pomáhá analyzovat a hodnotit pracovní aktivity, názory, postoje a závěry využívat k profesnímu růstu (za podmínky, že je chuť a motivace se dále rozvíjet). Účinné profesní sebepoznání předpokládá umění vést sám se sebou dialog na úrovni „já pozorovaný“ a „já pozorující“. Proces sebereflexe je úzce spjat s procesem autoevaluace. 

 

Sebepoznání je považováno za jednu z nejdůležitějších dovedností, které potřebuje pedagogický pracovník (profesionál) zvládat - vyhodnocovat si dopady svého chování, jednání a celkového pedagogického působení. Bez této dovednosti by nebyl schopný měnit zaběhnuté způsoby pedagogických přístupů a zkvalitňovat vzdělávání dětí předškolního věku ve smyslu individualizace, rozvoje dětí, poznávání, prevence, apod. Upřímné sebepoznání pomáhá předcházet stereotypnosti v práci a pozitivně posouvá kompetence.

 

Souhrnně můžeme sebepoznání (sebehodnocení, autoevaluaci) popsat jako uvědomělé zpracování informací o vlastní pedagogické činnosti, přemýšlení o tom, kam a jakým způsobem se chci posunout, a rozhodnutí o tom, co chci/jsem ochoten pro to sám udělat. Následně může dojít k postupné proměně.


PROFESNÍ SEBEPOZNÁNÍ NÁM UMOŽŇUJE

PRO KOHO JE NÁSTROJ VYTVOŘEN? 

Nástroj je určen pracovníkům v mateřských školách, kteří se podílejí přímém výchovně-vzdělávacím procesu (pedagogové, asistenti, ředitelé, studenti příslušných oborů). 

JAKÝM ZPŮSOBEM DOTAZNÍK VYPLŇOVAT? 

Dotazník je možné vyplnit kdekoliv, kde se cítí uživatel příjemně (doma, v práci, během cestování). Doporučujeme dát si na vyplnění dotazníku dostatek času (délka vyplňování cca 30 minut), udělat si pohodlí a při vyplňování si psát případně poznámky, nápady, apod. Budeme rádi za zaslání doporučení na kontaktní e-mail.
Dotazník doporučujeme vyplňovat na stolním PC. Verze pro mobilní zařízení je ve vývoji. Dotazník je nutné vyplnit najednou (vyplněná data se neukládají průběžně.)

KDO VIDÍ VÝSLEDKY? 

Výsledky vidí respondent po udělení Informovaného souhlasu. Data jsou následně zpracována hromadně.

KDO ZA NÁSTROJEM STOJÍ? 

Na nástroji pracujeme postupně od roku 2020. První tým byl mezinárodní díky podpoře z projektu Erasmus+ ( Autoevaluace jako prostředek zlepšení předškolního vzdělávání) a podíleli se na něm zástupci mateřských škol, vzdělávacích center a univerzit z České republiky, Lotyšska a Turecka.
Česká republikaVzdělávací a daignostické středisko STEP, Základní škola a Mateřská škola Barrandov
Turecko: Burdur Nene Hatun Anaokulu, Burdur Rehberlik Arastirma Merkezi 

        Lotyšsko: Latvijas Universitate, Rigas pirmsskolas izglitibas iestade Madarina  

Aktuálně věnujeme pozornost pouze verzi pro pedagogické pracovníky MŠ v České republice ve spolupráci s VDS a PPP STEP a zástupci MŠ.

CO SI MÁM PŘEDSTAVIT POD JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI? 

Já a přístup k dětem

Mám zájem poznávat rozdíly mezi dětmi, jejich schopnostmi, potřebami, zájmy, zázemím v rodině. Poznávám, kde se vývojově jednotlivé děti nalézají a při vzdělávání kladu důraz na to, co právě dané dítě (skupina dětí) potřebuje. Kladu si u různých dětí různé cíle. Dávám dětem možnost volby. Umím pracovat s dětmi s běžnými speciálními vzdělávacími potřebami. Umožňuji zapojení všech dětí do činností. Při poznávání dětí pracuji také s názorem ostatních pedagogů, vycházím též ze znalostí o předškolním věku. Minimálně u části dětí pracuji při přizpůsobení se dítěti s dokumentací (poznámky, dokumentace dítěte, plán pedagogické podpory apod.). Činnosti vedu tak, že jsou pro děti přehledné a srozumitelné. Využívám didaktické pomůcky, např. včetně interaktivní tabule, tabletů či jiné techniky. Usiluji o srozumitelnost sdělení pro děti, zohledňuji jejich názory a podněty.


Já a klima ve skupině

Téma péče o vztahy a dobré klima ve třídě a škole považuji za podstatné. Jednám s respektem s dětmi. Beru ohled na pocity dětí, pracuji s nimi v činnostech, pomáhám jim je vyjádřit, rozvíjet sociální potřeby dětí. Řeším konflikty, předcházím jim, všímám si potenciálně konfliktních situací a věnuji se tomu, aby neeskalovaly do hlubšího problému. Jsem pozorný/á k tématu duševní pohody dětí. Mám v sobě asertivitu, která mi umožní otevřít i některá nepříjemná témata. Průběžně vytvářím a aktualizuji pravidla, která dětem pomohou orientovat se ve vztazích ve třídě. Vytvářím prostor pro všechny děti. 


Já a rodiče

Usiluji o dobré vztahy s rodiči. Hledám, jak rozšiřovat možnosti spolupráce s rodiči. Jsem aktivní v komunikaci s rodiči, jednám tak, aby se rodiče cítili vítaným partnerem školy. Využívám různých komunikačních kanálů a prostředků s přihlédnutím k možnostem rodičů. Využívám i moderní komunikační kanály. Snažím se být konkrétní a informace pro rodiče vztahovat k jejich dítěti a jeho pokroku. Jsem připraven/a nabídnout rodičům další informace či zpětnou vazbu podle potřeby. Udělám si prostor na jednání s rodičem, pokud jsem o to požádán/a, nebo sám/a vnímá takovou potřebu. Vtahuji rodiče do vzdělávání jejich dětí. Dávám rodičům různým způsobem informace o tom, co třída zrovna dělá a jaké má výsledky. Dávám možnost rodičům vyjádřit se k zázemí školy. 


Já a příležitosti

Hledám a vidím příležitosti pro spolupráci a zlepšování učení dětí. Využívám spolupráci mateřské školy s dalšími organizacemi a partnery školy. Přijímám podporu od různých institucí mimo školu. Využívám pružně možnosti, které pro vzdělávání poskytuje prostředí školy. Pokud v této oblasti vidím nějaký nedostatek, řeším jej (upozorním vedení apod.). Využívám různé formáty činností.  Diskutuji s pracovníky školy.  Vítám, když mám možnost získat zpětnou vazbu nebo pohled někoho zvenčí ke své činnosti, dokáži si říci o podporu či radu. 


Já a odbornost

Zajímám se o relevantní terminologii a koncepty z oblasti pedagogiky předškolního věku. Sleduji trendy a relevantní inovace. Zohledňuji ve své práci cíle své MŠ (školní vzdělávací program, RVP pro PV). Svoji práci cílím široce: zaměřuji se na různé schopnosti a nadání (pohybové, technické, verbální, sociální, umělecké aj.). Zařazuji široké spektrum aktivit (dramatické činnosti, hudba, pohybové aktivity, činnosti ve venkovním prostředí) a pracuji v činnostech s různorodými materiály. Cíleně svoji činnost vztahuji k plánu rozvoje a vyhodnocuji jej. 


Já a seberozvoj

Mám zájem o svůj další rozvoj a jsem jeho aktivním aktérem. Průběžně se vzdělávám. Využívám různé zdroje pro seberozvoj (odborná literatura, internet, skupiny pedagogů). Zajímám se o literaturu a odborné články vztahující se k profesi. Jsem sebekritický/á, otevřený/á možnostem, jak svoji práci zlepšovat. Připouštím si své silné stránky.